Zeeland

De roots van de SGP liggen in Zeeland. De partij is in 1918 in Middelburg opgericht. De SGP zet zich daarom graag voor deze provincie in.

Een probleem is dat verschillende grote bedrijven in Zeeland de deuren hebben gesloten of dreigen te vertrekken. Het is van belang om te investeren in de economische ontwikkeling van Zeeland. Ook vanuit het Rijk. De SGP heeft hier steeds op aangedrongen en is blij dat dit via een Regiodeal handen en voeten gegeven wordt.

De provincie Zeeland wil door met de kerncentrale in Borsele en staat open voor nieuwe kerncentrales. Ook de SGP is voor verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele en ziet graag inzet op nieuwe inherent veilige kerncentrales, waaronder kleine centrales bij industriegebieden. Het beleid moet dit faciliteren en ondersteunen. Hoewel kernenergie nadelen heeft, zoals radioactief afval en opwarming van het oppervlaktewater, is het grote voordeel dat het CO2-vrije én voorspelbare stroomproductie oplevert. Dat moet fair afgewogen worden tegen het ruimtebeslag en de hoge systeemkosten van windparken. De warmteproductie van kerncentrales moet gebruikt worden in warmtenetten. Ook een goede inpassing in het landschap is van belang. Het mag niet zo zijn dat een dorp als Borsele omringd wordt door hoogspanningsmasten.

In Den Haag is veel aandacht voor de Randstad en de grote steden. De SGP vraagt aandacht voor het platteland en de kleine kernen. De overheid moet niet vanuit het oogpunt van doelmatigheid allerhande steun- en servicepunten terugtrekken, maar juist investeren in kleine kernen. Belangrijk is vooral het instandhouden van kleine scholen, onder meer door invoering van een kleine scholen toeslag. Zij kunnen door middel van samenwerkingsverbanden met scholen van dezelfde levensbeschouwelijke organisatie blijven bestaan. Ook wil de SGP de reistijden voor spoedeisende diensten, zoals ambulances, verminderen.

De SGP zet zich in voor goede treinverbindingen van en naar Zeeland. Veel Zeeuwen werken en studeren buiten de provincie.

Voor Zeeland zijn de landbouw, de fruitteelt en de (schelpdier)visserij belangrijke sectoren, zeker op lokaal niveau. De SGP zet zich voor deze sectoren in.

De SGP is tegen ontpoldering van vruchtbare landbouwgrond en heeft zich daarom altijd verzet tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. Herstel van natuurwaarden in de Westerschelde moet zoveel gerealiseerd worden door buitendijkse maatregelen.

De SGP wil dat de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij wordt. Het kan niet zo zijn dat Zeeuwen deze belangrijke verkeersader helemaal voor hun rekening moeten nemen, terwijl het Rijk wel volop investeert in infrastructuur elders in het land.

Zeeland heeft een tekort aan tandartsen. De SGP wil een extra tandartsenopleiding in Rotterdam om de tandartszorg in Zeeland en Zuid-Holland-Zuid te verbeteren.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.