Woningmarkt

De woningnood is groot. Veel woningzoekenden kunnen nauwelijks aan een woning komen, de huur drukt soms zwaar op de gezinsportemonnee en de doorstroming laat te wensen over. Voor veel starters en jongeren is het lastig om een huis te kopen. De huursector is vaak onbereikbaar terwijl de prijs van koopwoningen veel te hoog is. Ook voor ouderen is het lastig om een passend huis te vinden. Er is te weinig gebouwd voor ouderen, waardoor de doorstroming stokt.

Maar niet alleen het tekort aan woningen is problematisch. Ook de toenemende regelgeving, de onnodige prijsopdrijving en problemen zoals stikstof frustreren de volkshuisvesting. Daarnaast valt er nog veel winst te halen door de huidige woningvoorraad beter te benutten en door meer samenwerking tussen alle betrokken.

  • Het Rijk moet meer geld steken in de bouw van betaalbare woningen, zeker voor starters en ouderen.
  • Bouwsparen voor starters moet ingevoerd worden.
  • Het realiseren van geclusterde woonvormen (waarin wonen en zorg gecombineerd worden) wordt versneld.
  • Op dit moment wordt het delen van woningen soms onnodig belemmerd door regelgeving. Terwijl er met het beter gebruik van huizen veel winst te behalen is. Zo kan er met een hospitaregeling extra woningruimte gecreëerd worden; zeker voor studenten is dat een mooie oplossing.
  • De transformatie van leegstaande kantoren en winkels moet, waar dit kan, gestimuleerd worden. Dit voorkomt enerzijds verpaupering en zorgt anderzijds voor meer woningaanbod. Ook gaat er geen extra ruimte verloren.
  • De hypotheekrenteaftrek kan versoberd worden, door deze meer te richten op huizenkopers en –bezitters die dit nodig hebben. Denk hierbij aan starters, jongeren en huishoudens met een goedkope of middeldure woning. De opbrengst van deze eventuele versobering wordt besteed aan het afschaffen van het eigenwoningforfait, het introduceren van bouwsparen en het verlagen van de belastingen. Het uitgangspunt blijft dat het eigenwoningbezit bevorderd wordt en dat eigenwoningbezitters er niet op achteruit gaan.
  • Bij inspraakprocedures over nieuwe woningen moet zowel de stem van woningzoekenden als omwonenden meegenomen worden.
  • Leefbaarheid van wijken en vitaliteit van dorpen en steden zijn van groot belang. Het dorpse karakter van veel kernen moet behouden blijven. Er wordt gemengd gebouwd, met ruimte voor iedereen: gezinnen, sociale huurders, kopers en middeninkomens en anderen. Gemeenten en woningcorporaties hebben hier een grote verantwoordelijkheid in en moeten hier actief mee aan de slag.

Voor een vollediger beeld van onze voorstellen: zie onze Woonagenda: https://tweedekamer.sgp.nl/actueel/nieuws/sgp-presenteert-woonagenda

Zie het kopje ‘huurbeleid’ voor ons standpunt over de huursector.

 

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.