Standpunten

Privacy

 

Mensen hebben recht op de bescherming van hun privéleven tegen een al te opdringerige overheid, ‘nieuwsgierige’ bedrijven en anderen die in willen breken in andermans doen en laten. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zijn alleen te rechtvaardigen als het gaat om de veiligheid van personen of de staat. De wetgeving hierover moet evenwichtig zijn en, als er sprake is van overtredingen, worden gehandhaafd. De voortgaande digitalisering vraagt wel extra alertheid.

* Bewustwording welke gevaren verbonden zijn aan het publiceren van allerlei persoonlijke gegevens is belangrijk. In opvoeding en onderwijs moet hiervoor voldoende aandacht zijn.

* De strafwet op het terrein van zeden biedt de nodige bescherming. Aanscherping is echter nodig om bijvoorbeeld ook digitale vormen van afpersing en dreiging met het publiceren van seksuele beelden krachtig tegen te kunnen gaan.

* Het onderwijs heeft een belangrijke taak om mediawijsheid te bevorderen.

* Bescherming van mensenlevens in het kader van de strijd tegen terrorisme vraagt om onorthodoxe maatregelen. Juist om het privéleven te beschermen zijn soms ingrijpende inbreuken noodzakelijk. De waarborgen van de rechtsstaat zijn hierbij leidend.

* De beveiliging van overheidswebsites moet verbeteren, zodat onbevoegden geen inbreuk kunnen doen op de privacy van burgers.

* Persoonlijke gegevens van burgers worden in principe niet opgeslagen, tenzij hiervoor noodzaak is. Dat geldt in het bijzonder voor de bescherming van persoonsgegevens via DigiD. Burgers moeten zelf kunnen vaststellen welke gegevens bij de overheid zijn geregistreerd.

* Internetfiltering op basis van eigen waarden en normen moet mogelijk blijven.

* Nederland is een belangrijke locatie voor het wereldwijde internet en herbergt belangrijke verbindingen en servers van Internetproviders. De SGP wil verkennen hoe Nederland deze positie kan gebruiken om eisen te stellen aan de Internetproviders waardoor ongewenste inhoud van internetpagina’s en zoekmachines teruggedrongen kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over pornografie, godslastering en smaad.

Zie ook AVG.