Eenverdieners

Hoeveel wordt u benadeeld?

Bent u eenverdiener? U kunt hieronder uitrekenen hoeveel belasting u meer betaalt, ten opzichte van een tweeverdienershuishouden waarbij beide partners de helft verdienen. Vul hieronder de gevraagde gegevens (zonder punt of komma) in. Dan kunt u precies zien voor hoeveel euro u fiscaal benadeeld wordt.


 

Klik hier om uit te rekenen hoeveel u erop vooruit zou gaan als de plannen van de SGP uitgevoerd zouden worden.

Door het huidige stelsel en door keuzes die door opeenvolgende kabinetten zijn gemaakt, is de belastingdruk op eenverdieners extreem hoog als je die afzet tegen de belastingdruk van tweeverdieners. De belastingdruk op een éénverdienershuishouden is al snel drie á vier zo groot, en kan oplopen tot bijna zeven keer zoveel als op een gezin met twee verdieners. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig. Hoog tijd dat daar verandering in komt! Er moet daarbij veel meer rekening gehouden worden met (gezins)draagkracht. Dit draagkrachtbeginsel moet het uitgangspunt van het belastingstelsel zijn.

De SGP wil dat de volgende vijf punten zo snel mogelijk gerealiseerd worden:

 1. Het belastingstelsel moet gezinsvriendelijk worden. Op dit moment is het stelsel sterk individualistisch. Als het gezin en het huishouden weer centraal komen te staan, kunnen gezinnen en huishoudens zelf bepalen hoe zij de verdeling van zorg en arbeid vormgeven.
 2. Eenverdieners en alleenstaanden betalen verhoudingsgewijs enorm veel belasting. Van de beloften van kabinetten om de kloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen is de laatste jaren niets terecht gekomen. Sterker nog: die is alleen maar vergroot, terwijl veel eenverdieners ervoor kiezen uiterst waardevol (onbetaald) werk te doen, bijvoorbeeld mantelzorg. En denk ook aan gezinnen die er bewust voor kiezen om hun kinderen te laten opgroeien in het eigen gezin waar één van de ouders altijd klaar staat voor de kinderen. Weer anderen hebben een gepensioneerde of zieke partner. De kloof tussen een- en tweeverdieners moet dicht! 
 3. Gezinsdraagkracht moet weer het uitgangspunt worden van het belastingstelsel. Daarom moet het splitsingsstelsel ingevoerd worden: het totale gezinsinkomen wordt gedeeld door twee en daarna worden de fiscale partners ieder apart belast. Op die manier maakt het voor hoogte van de belasting niet uit of het gezinsinkomen door een of door twee buitenshuis werkenden verdiend wordt. Dat is wel zo eerlijk! 
 4. Er moeten maatregelen worden genomen die een gezinsvriendelijk fiscaal beleid bevorderen. Te denken is aan een draagkrachtkorting, een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget en een beperking van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast komt er een eenmalige, extra uitkering van 1000 euro voor de geboorte van het vierde kind, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de aanschaf van een grotere gezinsauto.
 5. In aanloop naar de invoering van het splitsingsstelsel, moet de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting worden verhoogd.Voordelen eenverdiener bij uitvoer plannen SGP

Bent u eenverdiener? U kunt hieronder uitrekenen hoeveel u er op vooruit zou gaan als de plannen van de SGP uitgevoerd zouden worden. Vul hieronder de gevraagde gegevens (zonder punt of komma) in en bereken uw voordeel.
Terug naar overzicht

Eenverdieners

5 oktober 2021

Kamermeerderheid: verklein kloof voor éénverdiener

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde op 5 oktober 2021 voor de motie Van der Staaij – Omtzigt die het volgende kabinet oproept om de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners te verkleinen. Lees hier meer. 

15 december 2020

Eerste Kamerfractie stemt tegen het Belastingplan 2021

Senator Schalk: "de fractie van de SGP heeft jaar in jaar uit gestreden voor de positie van de eenverdieners. Jaar in jaar uit hebben we met grote moeite voorgestemd, omdat door de huidige regering beloofd was de kloof niet verder te verdiepen. De laatste begroting van dit kabinet wordt deze belofte verbroken door de kloof te laten groeien naar zeven keer zoveel belasting voor eenverdieners. De SGP staat voor keuzevrijheid voor gezinnen en ziet het gezin als hoeksteen van de samenleving. Deze aantasting van het gezin kunnen wij dan ook niet steunen. Daarom stemmen wij tegen het Belastingplan."

13 november 2020

Commissie Draagkracht

De Commissie Draagkracht wordt ingesteld. Deze commissie gaat onderzoek naar de draagkracht in ons belastingstelsel. Ook eenverdieners en gezinnen met kinderen worden in dit onderzoek betrokken. Chris Stoffer heeft via een motie verzocht om ook de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting hierbij te betrekken. Door deze afbouw groeit de kloof tussen een- en tweeverdieners elk jaar fors. In maart 2021 wordt het rapport opgeleverd. Hopelijk levert dat concrete plannen op om eindelijk wat voor eenverdieners en gezinnen met kinderen te doen.

29 september 2020

Algemene Financiële Beschouwingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen breekt de SGP opnieuw een lans voor de eenverdiener en het gezin. ‘Wordt het niet eens tijd voor een meer gezinsvriendelijk belastingstelsel?’, vraagt Kamerlid Stoffer aan de minister. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

17 september 2020

Belastingkloof tussen één- en tweeverdiener weer groter

Door de plannen van het kabinet wordt de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners weer groter.

17 september 2020

De kloof loopt op tot 7 keer. Klopt dat?

Kees van der Staaij benoemd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat de kloof tussen een- en tweeverdieners opgelopen is tot zeven keer. Het NRC checkte of deze stelling klopt. Het is wrang, maar deze stelling klopt. De kloof kan oplopen tot liefst zeven keer! 

Lees hier het artikel van CIP.

20 november 2019

Zijn eenverdieners allemaal SGP’er?

Senator Schalk pleit in de Eerste Kamer voor meer inzet voor de eenverdiener. Hij wijst er fijntjes op dat eenverdieners niet allemaal SGP’ers zijn, maar dat veel eenverdieners op andere partijen stemmen. ‘Sommige mensen denken dat eenverdieners alleen bij de SGP zitten. Was het maar waar, dan zou mijn partij plotseling op een stuk of 10 zetels in deze Kamer uitkomen.' 

Lees hier het artikel van het RD. 

8 oktober 2019

Motie Chris Stoffer

De kloof loopt steeds verder op en de noodzaak om er iets aan te doen wordt steeds groter. Vandaar dat we weer een motie hebben ingediend om te onderzoek hoe de kloof verkleind kan worden. Helaas stemden een meerderheid de motie weg.

27 september 2019

Rapport over de marginale druk

Vandaag is het rapport ‘Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden’ gepresenteerd (de marginale druk is de extra belasting die betaald wordt bij extra inkomen. Stel: de marginale druk is 70%, dan betaal je 70 cent belasting over 1 euro extra inkomen). In een motie van Chris Stoffer is om dit onderzoek gevraagd. De conclusie is helder: vooral bij eenverdieners en alleenstaanden is de marginale hoog. Voor eenverdieners loont extra werken nauwelijks. Hoog tijd om daar eindelijk wat aan te doen! Lees hier de reactie van Chris Stoffer op het rapport.

14 november 2018

Aandacht voor eenverdieners in het Belastingplan 2019

Tijdens het debat over de belastingplannen voor 2019 hebben we weer aandacht gevraagd voor de onveranderd grote belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners. Ook dienden we een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het evenwicht hersteld kan worden. Helaas haalde de motie het niet, doordat de coalitie (VVD, DD6, CDA en ChristenUnie) en 50PLUS tegen stemden.

24 mei 2018

Debat eenverdieners

Eind mei wordt het allereerste debat enkel en alleen over eenverdieners gehouden. Tijdens het debat dient de SGP twee moties in om de grote en onrechtvaardige kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Steeds meer partijen in de Kamer zijn het met de SGP eens dat het zo niet langer kan. Helaas haalt de meest vergaande motie het niet. Winst is dat de regering in kaart moet brengen hoe de hoge marginale druk, waar eenverdieners veel last van hebben, aangepakt kan worden.

30 april 2018

Reactie kabinet op CPB-rapport

De SGP vraagt het kabinet om een reactie op het rapport van het CPB. Deze is teleurstellend. Het kabinet schrijft dat “bij de afweging over de belastingdruk altijd een afweging gemaakt zal moeten worden tussen arbeidsparticipatie, het streven naar een evenwichtige inkomensverdeling en gezonde overheidsfinanciën, nu en in de toekomst.” Er wordt geen enkel woord aan de onrechtvaardigheid gespendeerd. De SGP vraagt een debat aan wat zo spoedig mogelijk gehouden moet worden.

15 februari 2018

Verschijning CPB-rapport

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners en hoe dit in de komende periode verder verandert. Het rapport kreeg de naam "Eenverdieners onder druk". De conclusies zijn fors:

 • Nederland is internationaal koploper in drukverschil tussen een- en tweeverdieners
 • Het beleid bereikt de grenzen van doelmatigheid
22 november 2017

Oproep brievenactie eenverdieners

We vragen 150 mensen hun verhaal te delen over waarom het belastingstelsel zo onrechtvaardig is. Binnen enkele uren wordt het aantal al bereikt. Er komen 768 brieven binnen die zijn aangeboden aan de staatssecretaris van financiën en later aan de minister-president.

22 november 2017

Motie Dijkgraaf/Leijten

Elbert Dijkgraaf dient samen met Renske Leijten (SP) een motie in die oproept om opties in kaart te brengen die de grote verschillen in belastingdruk kunnen verkleinen. Helaas haalt deze motie geen meerderheid, doordat CDA en CU tegen stemmen.

21 februari 2017

SGP lanceert rekenhulp eenverdiener

Er wordt een rekenhulp gelanceerd waarin mensen uit kunnen rekenen hoeveel meer belasting zij betalen dan tweeverdieners. Dit om een stuk bewustwording te creëren en mensen te mobiliseren.

1 november 2016

Motie Schalk II

Opnieuw is het de Eerste Kamer die de regering tot actie dwingt. 10.000 euro meer gaan verdienen en daar nog geen 500 euro van overhouden is funest voor de arbeids- en belastingmoraal. De motie Schalk geeft opdracht om onderzoek te doen naar waar de belastingdruk extreem is en vervolgens de belastingtarieven te verlagen. 

20 september 2016

Lastenverlichting groep eenverdieners

Uit onderzoek van Maurice de Hond bleek dat veel eenverdieners dit noodgedwongen zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenverdieners met een chronisch zieke/gehandicapte partner. Op aandringen van SGP, CU, CDA wordt deze groep tegemoet gekomen door een verlaging van de eigen bijdragen in WMO en Wlz. Geen optimale oplossing, maar wel een begin van erkenning van onrechtvaardigheid.

18 november 2015

SGP stemt tegen belastingplan

Alle onderhandelingen ten spijt weigert de coalitie stappen te zetten in het verkleinen van de kloof. De opdracht van de Eerste Kamer legt men naast zich neer. De SGP stemt voor het eerst in de geschiedenis tegen het Belastingplan. Enig lichtpuntje: de eenverdiener was vergeten, maar staat weer helemaal op de kaart.

12 november 2015

Afbouw van de overdraagbare heffingskorting

Het kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en CU besluit de ‘overdraagbare heffingskorting’ af te bouwen. Wat aan inkomen noodzakelijk is voor de eerste levensbehoeften wordt daardoor niet langer uitgezonderd van belastingheffing. De wissel naar het bewust zwaarder belasten van eenverdieners gaat om.

6 november 2015

Eenverdieners: tot 5x meer belasting

Ieder jaar verslechtert de positie van eenverdieners. Met de beloofde lastenverlichting t.w.v. 5 miljard neemt het verschil in belastingdruk echter explosief toe. De eenverdiener gaat tot wel 5x meer belasting betalen. 

13 oktober 2015

Motie Schalk I

In de Eerste Kamer krijgt SGP-kamerlid Schalk een meerderheid achter zijn motie die de regering oproept met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in belastingdruk te verkleinen. Dit tegen de wil van de regering. 

1 oktober 2015

Onderzoek door Maurice de Hond

Wie is de eenverdiener? We hebben Maurice de Hond onderzoek laten doen, want cijfers over achterliggende redenen en de politieke keuze van eenverdieners waren er niet. Twee opmerkelijke conclusies: 

 • De meerderheid van de eenverdieners blijkt dat niet uit vrije keuze te zijn. 
 • De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD en er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP.
11 oktober 2013

Herfstakkoord: SGP zet in op gezinnen

In de zogenaamde C3-constructie (D66, CU, SGP) wordt het volgende bereikt: 

 • geen korting op de kinderbijslag 
 • behoud gratis schoolboeken 
 • verlaging belastingdruk, bijzonder in het voordeel van eenverdieners
6 januari 2012

Onderzoek Wetenschappelijk instituut

De aanbeveling is om een splitsingsstelsel of een sociale vlaktaks te introduceren. Dat zal bijdragen aan een rechtvaardiger belasting op het gezinsinkomen. Nederland kan hierbij leren van andere Europese landen. Duitsland en Frankrijk houden bij het heffen van inkomstenbelasting veel beter rekening met de gezinsdraagkracht.

6 oktober 2011

Onderzoek leefvormneutraal belastingstelsel

Naar aanleiding van de motie Dijkgraaf wordt een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar een leefvormneutraler belastingstelsel. Belasten naar draagkracht, keuzevrijheid en waardering voor onbetaalde arbeid staan centraal. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.