HomeActueelWijsheid - welzijn - welvaart

Wijsheid - welzijn - welvaart

Publicatiedatum: 13 okt. 2015

 2015 10 13 APB, inbreng Peter Schalk, SGP
MdV, bij de start van mijn eerste APB heb ik enkele kennismakingsvragen aan de minister-president:
Stel dat hij zou moeten kiezen tussen rijkdom of wijsheid, wat zou zijn antwoord zijn? Ik schat in dat hij zou kiezen voor wijsheid. Net als ooit die jonge koning Salomo. U kent de geschiedenis: God stelde hem in een droom voor de keuze wat hij wilde ontvangen. Salomo koos wijsheid! Onze premier (hopelijk) ook! Wijsheid! Een eerste W!

Een tweede vraag: stel dat hij zou moeten kiezen tussen welvaart en welzijn? Dat ligt dicht bij elkaar, maar er is duidelijk onderscheid: Welvaart biedt mogelijkheden, kansen, nieuwe vergezichten, rijke oogst en volle schuren. Maar Welzijn gaat dieper, over gevoelens, over liefde en genegenheid, over thuiskomen, over warmte en geborgenheid. Welzijn dus: een tweede W!

Wil ik welzijn en welvaart tegen elkaar uitspelen? Nee zeker niet, ze kunnen en mogen elkaar versterken. Welvaart is ook een groot geschenk, zeker! Welvaart, de derde W!

WWW = Wijsheid – Welzijn – Welvaart, alle drie van belang, maar wel in de juiste volgorde. Zo vormen ze de leidraad voor mijn betoog!

MdV, ik stel deze kennismakingsvragen niet zonder reden. Want als ik door de Miljoenennota blader constateer ik dat het daarin vooral draait om cijfers, om economische groei, om puntenwolken en om koopkrachtplaatjes. Logisch, bij wijsheid hoort ook dat je huishoudboekje op orde is. Er is gelukkig na krimp en crisis een voorzichtig herstel van de economie. Daardoor komt er enige financiële ruimte. Daarbij plaatst de SGP wel als kanttekening dat we de staatsschuld moeten blijven afbouwen.

Goed dat een deel van de financiële ruimte wordt ingezet voor veiligheid binnen en buiten onze landsgrenzen. Defensie krijgt een impuls; de SGP ziet dat als een mooie start. Maar is dit wel voldoende? De motie Van der Staaij over vervolgstappen in het kader van het meerjarig perspectief van de krijgsmacht kreeg brede steun in de Tweede Kamer.
• Mijn vraag is: Welke vervolgstappen gaat de regering zetten?

Een meer fundamentele vraag past hier in dit debat in de Eerste Kamer ook.
• Kan de MP kort weergeven wat er in het verleden fout is gegaan, en hoe die fouten in de toekomst vermeden kunnen worden?
Het gaat hier immers om een kerntaak van onze overheid, waarbij onze mensen worden uitgezonden op gevaarvolle missies. Zij verdienen respect en het is onze plicht hen goed te verzorgen en toe te rusten.

Onze militairen opereren vaak in het buitenland, waar desastreuze machten strijden, tussen regeringen of door onderlinge vetes. De situatie in het Midden-Oosten blijft explosief. De SGP vraagt nadrukkelijk aandacht voor de enige democratische rechtsstaat in die regio, Israël. Laten we hen blijvend steunen en ons inzetten voor goede economische relaties met hen. Dat bevordert de vrede meer dan het creëren van een sfeer van boycot.
In dit verband nog een vraag. In 2016 zal Nederland het voorzitterschap vervullen van de Raad van de Europese Unie.
• Kan de MP al aangeven op welke wijze de TK-motie over de aanpak van antisemitisme in Europa vorm en inhoudt krijgt in het kader van de gestelde prioriteit “een Unie die verbindt”?

Er zijn ook andere krachten, namelijk van terreur en rebellie: Boko Haram in Nigeria, afgrijselijk! IS in Syrië, mensonterend en schokkend. De internationale gemeenschap moet hier ingrijpen. De SGP vraagt dringend om richting de Verenigde Naties aan te geven dat de prioriteit niet ligt bij zwarte Piet, maar bijvoorbeeld bij het opkomen voor vervolgde minderheden, waarvan christenen de grootste en meest kwetsbare groep vormen.

MdV, de internationale gemeenschap worstelt met het immense probleem van de niet aflatende stroom vluchtelingen. Complete bevolkingsgroepen strompelen richting Europa, gedompeld in rouw en verdriet, soms onder erbarmelijke omstandigheden. Hierbij is bijzondere wijsheid nodig, ook voor de langere termijn. En natuurlijk, we willen geen import van de radicale islam, maar als christelijke partij wijzen we geen mensen af. De fractie van de SGP heeft geen goed woord over voor laffe aanvallen op weerloze en getraumatiseerde vluchtelingen. En ik schaam me voor de toon die het debat soms aanneemt.De SGP roept op tot een evenwichtige benadering. Dat betekent: barmhartigheid en herbergzaamheid voor de echte vluchtelingen, rechtvaardigheid en zorgvuldigheid voor degenen die terug naar eigen land kunnen.
Twee vragen:
• Vindt de MP het realistisch om een snelle scheiding aan te brengen tussen economische vluchtelingen en vluchtelingen om oorlogsgeweld?
Het lijkt er op dat de politie momenteel overvraagd wordt om de veiligheid te waarborgen.
• Is de regering bereid te overwegen  om bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee in te gaan zetten, zodat vluchtelingen zich hier veilig kunnen voelen?

MdV, de problemen in de wereld zijn groot, maar er zijn ook  vraagstukken in eigen land. We leven in een democratische rechtstaat, met ongekende vrijheid. Dat stemt enerzijds tot dankbaarheid. Maar de SGP ziet dat vrijheid kan doorschieten. Als Mijn vrijheid de maat der dingen wordt, als alles en iedereen ondergeschikt wordt aan het eigen IK. Dan wil IK op zondag winkelen, dan wil IK mezelf ontplooien, dan ga IK voor mijn eigen recht!
En anderzijds, ik kan er niet om heen, met pijn in mijn hart noem ik de positie van ongeboren kinderen. Hun rechten tellen niet. Zij komen niet eens aan vrijheid toe! En toch: een kind, hoe pril ook, is een kind. MdV, onlangs hoorde ik een schokkende opmerking, over de meest onveilige plaats in NL, dat is de moederschoot! Daar heb je 15% kans dat je het er niet levend af brengt. In ons land worden namelijk per jaar 180 duizend kinderen geboren en 30 duizend geaborteerd. 15%! MdV, deze kille cijfers doen mij intens pijn.
• Kan de MP eens proberen te duiden hoe het mogelijk is dat dit zo’n hoog aantal is?
• Zijn dit echt 30 duizend noodgevallen?
• Of is er iets fundamenteel anders aan de hand?
• Heeft de regering suggesties om dit enorme aantal terug te dringen?
• En, kan de regering adequate hulpverlening extra bevorderen, zodat moeders en vaders niet in de kou staan als ze de rechten van het ongeboren kind respecteren?

MdV, het kost me enige moeite om naar een ander onderwerp over te stappen, vandaar dat ik die vaders en moeders maar even als bruggetje gebruik naar de gezinnen. Aan hen is nadrukkelijk gedacht door dit kabinet, gezien de koopkrachtplaatjes. Iedereen gaat er zo’n beetje op vooruit, hulde daarvoor. Echter, de koek moet wel eerlijker worden verdeeld. Er is een stevige ongelijkheid als het gaat om de een- en tweeverdieners. Uit onderzoek blijkt dat die eenverdieners behoorlijk gelijk verdeeld zijn over vrijwel alle politieke partijen. En als dan blijkt dat op ongeveer modaal inkomensniveau de eenverdiener 5x zoveel belasting betaalt als de tweeverdiener, dan is dat gewoon oneerlijk.
• Wat gaat de regering daaraan concreet doen?

MdV, we willen een participatiesamenleving, waarin werk en zorg gecombineerd worden. Maar die combinatie werkt niet voor ruim 600 duizend mensen die op straat staan, waaronder juist veel jongeren en ouderen. De pogingen om banen te creëren zijn te waarderen. Vooral door de lasten op arbeid te verlagen. Maar betaalde arbeid is maar een deel van de participatiesamenleving: er is ook onbetaalde arbeid, in de gezinnen, bij de mantelzorg, het vrijwilligerswerk.
• Mijn vraag aan de regering: hoe blijkt het respect van de regering voor hen die misschien geen betaald werk doen, maar die wel echt participeren in de samenleving?

MdV, ik kom nog even terug op die jonge koning Salomo: hij vroeg om wijsheid, en hij ontving die in ruime mate. Het viel mij op dat onze koning op Prinsjesdag de troonrede afsloot met de woorden: ‘U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden’.
Dat gebed is er steeds, binnen de SGP, maar ook in vele huizen en in tal van kerken. Daarbij valt het mij op dat ik nog nooit heb horen bidden om rijkdom. Wel om voorspoed voor land en volk, dus welvaart. Ook om vrede en zegen, welzijn. En, evenals de koning blijkbaar doet: om wijsheid! Die wijsheid en Gods onmisbare zegen wens ik de regering van harte toe.
En ik zie uit naar de beantwoording van mijn vragen door de MP.
Ik dank u!