HomeActueelwet kwaliteit klachten en geschillen

wet kwaliteit klachten en geschillen

Publicatiedatum: 29 sep. 2015

De SGP heeft waardering voor het wetsvoorstel, dat een stap vooruit zet om de kwaliteit van de zorg te borgen en cliënten en patiënten een laagdrempelige toegang geef tot de afhandeling van klachten. Van Dijk wil echter ook dat de IGZ expliciet meldt of een sollicitant is ontslagen wegens disfunctioneren, wat de bevindingen van de IGZ zijn met betrekking tot de desbetreffende zorgverlener en welke maatregelen de IGZ noodzakelijk acht om herhaling van disfunctioneren te voorkomen.


Kwaliteit
Voorzitter, de SGP waardeert de intenties van dit wetsvoorstel.
Ik wil dit debat gebruiken om enige vragen te stellen over thema’s die in de Tweede Kamer niet uitputtend aan de orde zijn geweest en vragen te stellen die rijzen als gevolg van aangenomen amendementen.

Vergewisplicht
Voorzitter. De SGP vindt het belangrijk dat zorgverleners waarvan het functioneren in het verleden ernstig te wensen heeft overgelaten, niet bij een andere instelling aan de slag kunnen zonder dat de betreffende instelling hiervan op de hoogte is en eventueel maatregelen kan nemen.

Hoewel de minister veel van de vergewisplicht verwacht, is de SGP er minder gerust op dat alle disfunctionerende zorgverleners met bijvoorbeeld het natrekken van referenties in beeld komen.

Ook het opvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag zorgt slechts voor gedeeltelijke zekerheid. Het gaat daarbij immers alleen om strafrechtelijk vervolgde medewerkers en niet om medewerkers die vakinhoudelijk onbekwaam zijn voor hun werk?

Ik vraag de minister daarom werk te maken van een meer sluitend systeem waar zorgaanbieders wél op kunnen rekenen.
Volgens mij biedt amendement nr. 58 (Van der Staaij) waarmee disfunctionerende zorgverleners kunnen worden opgespoord via de IGZ daarvoor meer mogelijkheden dan de minister nu benut.
Is de minister bereid – als uitwerking van het amendement Van der Staaij - een voor zorgaanbieders digitaal raadpleegbaar register te ontwikkelen, waar ontslagen werknemers bovendien de mogelijkheid krijgen zich te rehabiliteren?

De boodschap uit de concept-AmvB die de minister potentiële werkgevers wil geven, vindt de SGP nog onvoldoende bruikbaar.
Is de minister bereid te regelen dat de IGZ klip en klaar meldt of iemand is ontslagen wegens disfunctioneren, wat de bevindingen van de IGZ zijn met betrekking tot de desbetreffende zorgverlener en welke maatregelen de IGZ noodzakelijk acht om herhaling van disfunctioneren te voorkomen?

Tot slot over de vergewisplicht. Instemming van de sollicitant voor het inwinnen van referenties is op dit moment nog nodig. Komt daarin nu verandering nu het wettelijk verplicht wordt om vorige werkgevers te raadplegen? Klopt deze veronderstelling?

Volgen disfunctionerende zorgverleners
Voorzitter, met de nieuwe meldplicht na ontslag wegens ernstig disfunctioneren, heeft de IGZ een nieuw middel in handen om onbekwame medewerkers uit de zorg te weren.
Volgens mij heeft de IGZ echter nergens de wettelijke bevoegdheid om ná het onderzoek toezicht te blijven houden op deze zorgverleners.
Klopt deze veronderstelling, en zo ja: is het niet wenselijk om deze bevoegdheid alsnog te regelen, zodat de meldplicht niet slechts een papieren tijger blijft maar een leeuw met tanden wordt?

Verklaring Omtrent Gedrag
De SGP vindt het een goede zaak dat de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag voor alle zorgmedewerkers vervangen is door een meer op maat gerichte regeling.

Graag hoor ik nog wel een inhoudelijke argumentatielijn waarom de minister heeft gekozen om de VOG nu verplicht te stellen voor zorgverleners die werken in een instelling waar ouderen, mensen met een handicap of mensen met een psychische stoornis wonen.

De constatering dat deze keuze ‘het midden houdt tussen de wens van brancheorganisaties en die van cliëntenorganisaties’, vind ik mager.
Kan de minister in haar antwoord ingaan op de door de Tweede Kamer gevraagde afweging van kosten en baten?
Kan de minister bijvoorbeeld aangeven hoeveel medewerkers voorkomen in de justitiële documentatie die wordt geraadpleegd bij het onderzoek ten behoeve van het afgeven van een VOG?
Pas als dat bekend is, kan een evenwichtige belangenafweging tussen kosten en baten gemaakt worden.

Veilig melden
De SGP is er nog niet gerust op dat het intern melden van incidenten 100% veilig wordt.
Ik vraag de minister hoe zij voorkomt dat zorgverleners minder bereid zijn om incidenten te melden omdat het Openbaar Ministerie mogelijk – hoewel slechts in bijzondere omstandigheden - informatie uit de incidentenregistratie gaat gebruiken bij de opsporing van strafbare feiten.

Zou het niet verstandiger zijn om deze bevoegdheid van het OM te schrappen omdat informatie over zware misdrijven altijd wel op andere manieren te achterhalen moet zijn?

Meldplicht
Ik constateer dat de huidige meldplicht bij ‘grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht’ voor wat betreft het ongewenst seksuele aspect méér omvat dan de nieuw voorgestelde meldplicht bij ‘geweld in de zorgrelatie’.

- Erkent de minister dat seksueel overschrijdend gedrag een ruimer begrip is dan het plegen van een van de zedenmisdrijven uit het Wetboek van Strafrecht? Het gaat dan bijvoorbeeld ook om seksueel getinte opmerkingen door hulpverleners.
Ik neem aan dat het niet de bedoeling van de minister is om de meldplicht in te perken, en vraag haar of ze dat wil repareren.

Klachten en geschillen
Voorzitter, ik kom bij het deel van de wet dat handelt over klachten en geschillen.
De SGP steunt de gedachte om klachten en geschillen zoveel mogelijk in eerste instantie tussen de zorgverlener en de patiënt onderling op te lossen.
De nieuwe, bemiddelende rol van de verplichte klachtenfunctionaris kan daarbij goed uitpakken.
-Ik vraag de minister of zij wil toelichten waarom zij niet bang is dat dit wetsvoorstel leidt tot een vermenging van klachten en claims bij de geschillencommissie.
-Waarom is er niet voor gekozen om klachten en claims volgtijdelijk te laten behandelen?
-En kan de minister ingaan op de vrees van artsen dat het medische handelen teveel bepaald zal gaan worden door de angst voor een mogelijke claim, met defensief handelen tot gevolg?

Collectieve actie
- Voorzitter, het wetsvoorstel introduceert een nieuw fenomeen, te weten de collectieve actie die ingesteld kan worden bij een geschillencommissie.
- Zou het niet in de rede liggen om de bepaling uit het BW te blijven volgen, waarin de belangengroep eerst moet proberen om met de gedaagde tot overeenstemming te komen (art. 3:305a, tweede lid)?
Dat sluit toch beter aan bij de tweetrapsraket die ook voor individuele klachten wordt gekozen?

Vrije artsenkeuze
Tot slot.
Nadat de wetswijziging van artikel 13 over de vrije artsenkeuze in deze Kamer is gestrand, heeft de minister in de brief ‘Kwaliteit loont’ aangegeven dat ze nadere eisen gaat stellen aan de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg.
Zij wil daarbij gebruik maken van de bevoegdheid die zij krijgt op basis van artikel 5, tweede lid van de Wkkgz.
- Is het mogelijk dat de Eerste Kamer nog voor de stemmingen inzicht krijgt in de concept algemene maatregel van bestuur, zodat we die kunnen betrekken bij ons eindoordeel over deze wet?
Aangezien het de bedoeling is om de AMvB al per 1-1-2016 te laten ingaan, moet er al een gerijpt stuk liggen, lijkt mij.