28 november 2023

Terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Dinsdag 28 november 2023 debatteerde de Eerste Kamer over de Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Namens de SGP sprak Senator Van Dijk.

NCTV
Iedere burger mag van de overheid verwachten dat de hoogste inspanning geleverd wordt om de veiligheid te waarborgen. De SGP acht het bestrijden van terrorisme dan ook van groot belang. Daarom steun voor het wettelijk verankeren van de taken van de NCTV. Het niet verankeren leidt immers tot strijd met het legaliteitsbeginsel. Aan de ene kant is het van groot belang dat de veiligheidsdiensten voldoende mandaat hebben om informatie te monitoren en te coördineren, anderzijds is de privacy van burgers een gevoelig thema. Zo verankert dit wetsvoorstel de mogelijkheid om trends en fenomenen te signaleren, analyseren en duiden en kan die informatie gedeeld worden. Bij de uitvoering hiervan kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken zoals voor- en achternaam, adres, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen.

Vrijheid van geloven
Mijn vraag ziet op het laatste punt. De SGP acht het van groot belang dat de overheid de geloofsvrijheid bewaakt.

  • In hoeverre mogen levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het verzamelen van informatie?
  • Is het aanhangen van een bepaalde godsdienst voldoende voor de NCTV om iemand in de gaten te houden? Of welke uitingen zijn er nodig om dit mogelijk te maken?
  • Hoe verhoudt deze verankering zich met artikel 6 van de Grondwet?

Joodse gemeenschap
Als er één bepaalde groep mensen in ons land is die continu moet vrezen voor terrorisme dan is het de Joodse gemeenschap. Joodse kinderen kunnen niet veilig naar school, keppeltjes worden bedekt en Chanoeka’s worden niet meer aangestoken uit vrees voor aanslagen. De SGP vraagt indringend aandacht voor de stroom antisemitische incidenten en haatdragende leuzen zowel online als op straat. Als we het hebben over nationale veiligheid dan hebben we het ook over de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land.

  • Heeft de NCTV met dit wetsvoorstel voldoende slagkracht om deze antisemitische uitingen online en op straat te monitoren en aan te pakken?
  • Wat is de inzet van de minister om antisemitisme, bijvoorbeeld bij demonstraties, aan te pakken?
  • Is zij het met de SGP eens dat antisemitische leuzen die rechtstreeks uit het handvest van Hamas komen strafbaar gesteld zouden moeten worden? En is zij bereid dit op korte termijn wettelijk te verankeren?

Afscheid
Dit is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mijn laatste plenaire bijdrage in de senaat (interpellaties reken ik niet mee). Daarom een heel korte persoonlijke afsluiting, als de voorzitter mij toestaat. Acht en half jaar heb ik – naast mijn zeer goede collega Peter Schalk – het ambt van Eerste-Kamerlid mogen vervullen. Het was mij een voorrecht en een plezier. Dit plezier is onder meer te danken aan de hoffelijke manier waarop onze voorzitter, collega Bruijn, de debatten leidde, waarvoor dank. Ik noem de prettige contacten met alle collega’s in dit huis: Van collega Recourt tot collega Bezaan, en iedereen daartussen: dank allen. Met weemoed denk ik terug aan oud-collega Peter Ester die ons bijna een jaar geleden door de dood is ontvallen. Jarenlang mijn buurman in het kamerbankje en ik mocht hem graag. Mijn dank geldt ook alle medewerkers en diensten in dit huis: wat een service hebben jullie altijd verleend. En uiteraard dank ik de bewindslieden voor hun reactie op de SGP-bijdragen, en die dank richt ik nu in het bijzonder aan minister Yeşilgöz.

Tot slot. De SGP acht onze democratische rechtsstaat hoog. Die rechtsstaat kan niet zonder moreel kompas. Augustinus zegt: 'Geen samenleving floreert wanneer haar muren overeind staan, maar haar moraal in duigen ligt.'

Dat kompas is voor de SGP de bijbel, het Woord van God. Daarom sluit ik af met een citaat uit het bijbelboek Prediker. Hij zegt: 'Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.'