11 november 2020

Israël-motie Senator Schalk aangenomen in de Eerste Kamer

Op 10 november 2020 is de motie van Senator Schalk (SGP) aangenomen in de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering verzocht zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam "Al-Haram al Sharif", en andere EU-landen te stimuleren hetzelfde te doen. 

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

dat de EU het uitgangspunt hanteert dat Jeruzalem een «heilige» stad is voor de drie monotheïstische religies, waaronder het Jodendom;

overwegende,

dat Nederland conform de motie-Van der Staaij (34 775, nr. 44) in VN-verband actief stelling dient te nemen tegen landen die disproportioneel agenderen tegen Israël, en onrechtvaardige resoluties af dient te wijzen;

verzoekt de regering,

zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam «al-Haram al Sharif», en andere EU-landen te stimuleren hetzelfde te doen; en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk
Van Ballekom
Frentrop
Huizinga-Heringa
Faber-van de Klashorst