HomeActueelLicht en duisternis

Licht en duisternis

Publicatiedatum: 1 nov. 2016

Het is al een aantal jaren geleden. Ik hurkte op de grond, pakte mijn zoontje vast, hield hem dicht tegen me aan, en staarde in de inktzwarte duisternis van de grotten van de Sint Pietersberg, Limburg. Onze gids had ons even alleen gelaten, maar hij nam de lantaarn mee. En hij waarschuwde ons: houd je vast aan de wand, want het wordt zo intens donker dat je volslagen gedesoriënteerd raakt. Je kunt zelfs je evenwicht verliezen. En dat was zo. Ik hield mijn kind vast en werd bevangen door het absolute donker! Beklemmend! Totdat de gids terugkeerde en het eerste wat we zagen was ergens in de verte, onmiskenbaar, een sprankje licht! 

Dat beeld gebruik ik, omdat de thema’s die ik wil benoemen ergens op dat spectrum tussen donker en licht zitten. En bij deze algemene beschouwingen moeten we durven duiden: is dit licht of is dit duisternis? 

Veiligheid

Denk aan het thema veiligheid. Onze defensie strijdt tegen IS. Wat is IS? Licht of duisternis? Dat lijdt geen twijfel: dit zijn duistere krachten. Daartegen strijden vraagt om een krachtige defensie. Dus 300 miljoen erbij volgend jaar is een mooi begin, maar er is veel meer nodig. Zeker nu de spanning internationaal gezien verder oploopt.

Terrorisme

Of terrorisme. De schokkende voorbeelden zijn bekend: met een bijl, een mes, een bom of een vrachtwagen. Schrikbarend, duisternis! Laten we inzetten op licht, door te zorgen voor adequate opsporing, voor voldoende politie, voor een sterke inlichtingendienst, voor internationale opsporing. Maar ook voor adequate bescherming van bevolkingsgroepen die al eeuwen bij ons wonen, zoals de joodse gemeenschap.

 • Wat vindt de MP ervan dat de Cheider-school in Amsterdam onlangs extra beveiligd moest worden met een nieuw hek?

En natuurlijk, we moeten niet de fout maken om terrorisme een op een om te zetten in antisemitisme. Maar ook dat laatste kan onderdeel zijn van het terrorisme. Mijn vraag is:

 • Welke stappen onderneemt het kabinet tegen antisemitisme?

Abortus

De dood doet niet alleen zijn intrede via oorlog en terrorisme. Helaas zien we ook min of meer gecontroleerd sterven. Als er 1 thema is waar licht en duisternis tegenover elkaar staan, dan is het wel dit.

Ik noem met pijn in mijn hart de 30.000 abortussen per jaar in ons land. In de wet staat dat dit alleen mag in noodgevallen.

 • Vraag aan de MP: 30.000 noodgevallen, is dat licht of duisternis?
 • Welke acties mogen we van ons kabinet verwachten als er 30.000 noodgevallen per jaar zijn?
 • Welke mogelijkheden ziet de MP om vrouwen betere hulp te bieden, waardoor lichtpuntjes ontstaan voor vrouwen in echte noodsituaties?

Vrijwillige levenseinde

Geen enkel lichtpuntje kan ik ontdekken in de plannen rond voltooid leven en vrijwillig levenseinde, in reactie op het rapport van de commissie Schnabel.

 • Waarom neemt dit kabinet dat op zijn laatste benen loopt op een dergelijk beladen onderwerp nog een standpunt in?

U weet, mijn fractie, en ik persoonlijk, wij geloven en belijden dat God het leven geeft en neemt. De Bijbel spreekt daar duidelijke taal over. Gij zult niet doden! In de christelijke kerken wordt dit gebod in een breder perspectief geplaatst door te stellen “Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate, kwetse of dode”.

 • Opnieuw die eenvoudige vraag: is vrijwillig levenseinde nu een thema van het licht of van de duisternis?

De fractie van de SGP ziet de overheid als dienares van God. Maar als ik dat nu even weg zou laten en het neutraal formuleer, namelijk dat de overheid er ten goede is voor haar burgers, dan heb ik deze vraag:

 • Past daarbij dat die overheid zelfdoding gaat faciliteren?

Het zal duidelijk zijn. De SGP is voor het leven. Iedereen is waardevol. Als je hier geboren en getogen bent, maar ook als je als vluchteling hier een plaats krijgt.

Vluchtelingen

Voor de stroom vluchtelingen is geen gemakkelijke oplossing. Natuurlijk wil de SGP vooral opvangen in de regio. Bij het al dan niet toelaten in ons land streven we naar rechtvaardigheid en barmhartigheid, met oog voor haalbaarheid om onze eigen identiteit te behouden.

Maar een hek om ons land is de oplossing niet. Dan zitten we gevangen in onze eigen vrijheid. Hardvochtig terugwijzen past niet bij een christelijke visie op de mens en de menselijkheid, zeker niet voor de meest kwetsbaren die de duisternis van haat, geweld en geloofsvervolging ontvluchten.

Onderwijs

Natuurlijk zijn er ook lichtere thema’s. We hebben onderwijs dat klinkt als een klok, zowel openbaar als bijzonder: houden zo! Laten we het komende jaar gebruiken om te vieren dat NL, mede dank zij de liberale voorganger van de MP, de heer Cort van der Linden, een uniek onderwijsstelsel heeft, en dat al 100 jaar lang!

Daarom een verzoek van de fractie van de SGP aan de voorzitter van de Staten-Generaal en de MP:

 • Wat zou u denken van een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal, voor de Staten-Generaal en de regering, net als bij het 200-jarig jubileum van het bicamerale stelsel?

Vissery en melkveehouderij

We leven in een welvarend land. De economische vooruitzichten zijn beter dan in de vorige jaren. Hoe zorgen we dat dit voor alle sectoren geldt, ook voor de vissers die vrezen voor de Brexit, en voor melkveehouders die in een juridisch moeras zijn terechtgekomen?

 • Zet de minister-president zich ook persoonlijk in Brussel in voor deze sectoren?

Huizenmarkt

Het is positief dat de huizenmarkt aantrekt. De werkeloosheid zakt, al gaat het niet erg snel. De overheidsfinanciën komen steeds meer op orde.  Complimenten, voor zover dit door het kabinet wordt bewerkstelligd!

En, mooi die koopkrachtverbetering voor iedereen. Maar aan de onderlinge verdeling zitten donkere randen, vooral voor de eenverdieners. U wist dat ik er over zou beginnen.

Eenverdieners

Vorig jaar bij de APB gaf deze Kamer steun aan een motie die de regering vroeg om de kloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. U weet ongetwijfeld nog dat eenverdieners soms wel 5x zoveel belasting betalen. Echter, de kloof is met deze begroting niet verkleind, maar verbreed en verdiept. De eenverdiener gaat niet 5x zo veel betalen, maar bijna 6x zo veel.

 • Is dat eerlijk?
 • Hoe beoordeelt de MP de verdieping van de kloof in het licht van de breed gedragen motie in deze Kamer?
 • Kan de MP een reactie geven richting al die mensen die kiezen voor mantelzorg of zorg voor hun kinderen, maar die het gevoel hebben dat ze daarvoor gestraft worden?

Dit heeft ook gevolgen voor de arbeidsparticipatie. Als voorbeeld de 400.000 tweeverdieners met kinderen die minder dan 20.000 euro verdienen. Wordt het tweede inkomen verhoogd van 10.000 naar 20.000 euro dan wordt daar geen enkele euro belasting op afgedragen. Maar een eenverdiener die 22.000 euro verdient, en die zijn salaris opschroeft naar 32.000 euro, die houdt van die 10.000 extra inkomsten nog geen 400 euro netto over (exact 355).

 • Vindt de MP dit reëel?
 • Is hij het met mij eens dat hiermee de prikkel tot arbeidsparticipatie wordt aangetast?
 • Is de MP bereid om in kaart te brengen hoe de belastingdruk  uitpakt voor verschillende groepen, en maatregelen te treffen om extreme belastingdruk te verzachten?

Ik zie uit naar de antwoorden van de MP.

Afrondend het volgende: licht en donker wisselen elkaar af in mijn betoog. Niet om een somber verhaal te houden, maar omdat ik hoop heb op het licht! En omdat de genoemde punten volgens de fractie van de SGP van wezenlijk belang zijn. En zeker, ze zijn genoemd vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. Sterker nog, vanuit het diepe geloof dat Gods geboden heilzaam zijn. Dat God het goede voor heeft met mensen.

Welnu, wij leven in een land dat gestempeld is door de christelijke traditie. Dat verwijst naar Jezus Christus. Hij zegt: “Ik ben het Licht der wereld; die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben”. De Bijbel roept christenen op te wandelen als kinderen van het licht.

Zo kom ik terug bij mijn kinderen in de Sint Pietersberg. In die inktzwarte duisternis van de grot kwam de gids terug met zijn lantaarn. Hij droeg het licht, en wij volgden hem naar buiten, uit de duisternis, naar het licht.

Ik dank u!